VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklá z kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na adrese http://www.plasticbox.cz (dále jen „Kupní smlouva“). Prodávajícím je obchodní společnost PLASTIC BOX CZ, s.r.o., IČO: 255 79 720, se sídlem Vídeňská 255/42, 639 00 Brno-Štýřice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 35411, (dále jen „Prodávající“). Nedílnou součástí OP je Reklamační řád S1 (dále v textu jen „Reklamační řád“).
 2. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních ustanovení. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Tyto Obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každé Kupní smlouvy a určují část jejího obsahu, nestanoví-li Kupní smlouva jinak. Uzavřením Kupní smlouvy vyjadřují její smluvní strany souhlas s těmito Obchodními podmínkami a shodně projevují vůli řídit se jimi v závazkovém právním vztahu založeném Kupní smlouvou.
 4. Kontakt
  korespondenční adresa:  Vídeňská 255/42, 639 00 Brno
  kontaktní telefon: +420 724 716 764
  kontaktní e-mail: info@plasticbox.cz

II. Vymezení základních pojmů

Pro účely Obchodních podmínek se rozumí

 • spotřebitelskými smlouvami smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel;
 • spotřebitelem fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání; není-li v těchto obchodních podmínkách uvedena zvláštní úprava pro Spotřebitele, použije se obecná úprava pro Kupujícího-nepodnikatele;
 • prodávajícím osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává spotřebiteli či kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby - dále v textu jen „Prodávající“;
 • kupujícím (nikoli spotřebitel) fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo jakákoliv právnická osoba – dále v textu jen „Kupující“
 • kupujícím-nepodnikatelem kupující, který nejedná v rámci své podnikatelské nebo obchodní činnosti – dále v textu jen „Kupující-nepodnikatel“; není-li v těchto obchodních podmínkách uvedena zvláštní úprava pro Kupujícího-nepodnikatele, použije se obecná úprava pro Kupujícího;
 • kupní smlouvou - objednávka Spotřebitele či Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu spotřebiteli či kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi spotřebitelem či kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti – dále v textu jen „Kupní smlouva“.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Prodávající prostřednictvím svých internetových stránek na adrese http://www.plasticbox.cz činí třetím osobám neadresovanou nabídku k předložení návrhu na uzavření Kupní smlouvy (dále jen „Objednávka“), a to zejména vystavením popisu a ilustračního vyobrazení jednotlivých druhů zboží, které Prodávající nabízí ke koupi, a vystavením nabídky případných modifikací zboží nabízeného ke koupi Prodávajícím, prováděných Prodávajícím.
 2. Objednávku může třetí osoba, která má zájem uzavřít jako kupující s Prodávajícím Kupní smlouvu (dále jen „Zájemce“), Prodávajícímu předložit prostřednictvím elektronického objednávkového systému na internetových stránkách Prodávajícího. Objednávka musí obsahovat osobní identifikační a kontaktní údaje Zájemce,  a projev vůle Zájemce směřující k uzavření Kupní smlouvy, jehož součástí musí být vždy specifikace druhu a množství zboží nabízeného Prodávajícím ke koupi, který se má stát předmětem prodeje podle Kupní smlouvy, jejíž uzavření je Zájemcem navrhováno a případná specifikace modifikací a úprav takto objednávaného zboží dle nabídky Prodávajícího. Objednávka dále musí obsahovat specifikaci místa dodání zboží.
 3. Cena zboží, které se má stát předmětem prodeje podle Kupní smlouvy na základě Objednávky Zájemce, je určena součtem jednotkových cen uvedených u daných druhů zboží v neadresné pobídce k předložení Objednávky učiněné Prodávajícím v okamžiku, kdy byla Objednávka Prodávajícímu doručena, násobených počtem kusů zboží daného druhu, uvedeným v Objednávce, a obsahuje v sobě všechny zákonem stanovené daně a poplatky související s prodejem zboží.
 4. Objednávka předložená Zájemcem Prodávajícímu působí od doby, kdy je doručena Prodávajícímu. Od tohoto okamžiku je Zájemce vázán svým projevem vůle. Zájemce může svoji Objednávku zrušit, dojde-li zrušovací projev vůle Prodávajícímu před doručením Objednávky nebo alespoň současně s Objednávkou.
 5. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu po doručení Objednávky tuto Objednávku akceptovat nebo sdělit Zájemci její odmítnutí. V případě odmítnutí je Prodávající povinen toto sdělit Zájemci stejnou formou, jakou mu byla doručena Objednávka; není-li toto možné, je Prodávající povinen odmítnutí sdělit písemně na adresu sídla nebo bydliště Zájemce.
 6. Akceptací se rozumí přijetí Objednávky učiněné Prodávajícím elektronickou poštou na kontaktní e-mailovou adresu Zájemce uvedenou Zájemcem v Objednávce.
 7. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu Zájemci oznámit vznik okolností, na základě kterých nemůže zboží dodat ve lhůtě bez zbytečného odkladu, včetně oznámení dodatečné lhůty, ve které bude zboží dodáno.
 8. Doručením akceptace Objednávky Kupujícímu ve smyslu čl. III. odst. 6 Obchodních podmínek je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena Kupní smlouva.  Přijetím Objednávky vzniká závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu zboží a převést na něj vlastnické právo ke zboží a dále závazek Kupujícího uhradit Prodávajícímu kupní cenu.
 9. Závazek z kupní smlouvy zaniká splněním dluhu obou smluvních stran. Dluh ze strany Kupujícího je splněn uhrazením kupní ceny Prodávajícímu, dluh ze strany Prodávajícího je splněn dodáním objednaného zboží a převedení vlastnického práva ke zboží.

IV. Dodání zboží

 1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v místě dodání uvedeném Kupujícím v Objednávce, příp. do sídla či místa trvalého bydliště Kupujícího. Místo dodání navržené Kupujícím musí být obvyklé a běžně dostupné.
 2. Prodávající se zavazuje dodat zboží ve lhůtě bez zbytečného odkladu po doručení Objednávky, nejpozději do 30 (třiceti) pracovních dní ode dne uzavření Kupní smlouvy; povinnost Prodávajícího dle čl. IV. odst. 7 těchto Obchodních podmínek je zachována. Prodávající si vyhrazuje právo termín dodání v případě nutnosti prodloužit.
 3. Dodání zboží na místo dodání zajišťuje Prodávající na náklady Kupujícího. Kupující je povinen v Objednávce uvést závazné místo dodání objednávaného zboží. Náhradu nákladů přiměřenou povaze zboží a obvyklé výši na dodání zboží vyúčtuje Prodávající Kupujícímu společně s kupní cenou za dodané zboží podle následující tabulky vzdáleností dodání zboží z místa výroby do místa dodání objednávaného zboží.
 4. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu náhradu nákladů na dodání zboží. V závislosti na zvoleném místě dodání zboží na základě akceptované Objednávky Kupujícího budou náklady na dodání zboží podle této Objednávky zahrnuty v kupní ceně objednávaného zboží. Prodávající se zavazuje zahrnout náklady na dodání zboží do akceptace Objednávky dle čl. III. odst. 5 Obchodních podmínek.
 5. Kupující je povinen provést prohlídku zboží za účelem zjištění případných vad bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na zboží.
 6. Současně s předáním zboží dodávaného Prodávajícím Kupujícímu na základě Kupní smlouvy Prodávající vyhotoví dodací dokumentaci, která bude obsahovat identifikaci Prodávajícího a Kupujícího, zboží dodávaného na základě Kupní smlouvy (písemná objednávka), celkové kupní ceny včetně nákladů na dopravu, místa a termínu dodání zboží a podpisů Kupujícího a Prodávajícího nebo oprávněné osoby pověřené Prodávajícím k dodání zboží na základě Kupní smlouvy.

 V. Platební podmínky

 1. Kupující se zavazuje Prodávajícímu uhradit kupní cenu za dodané zboží sjednanou v Kupní smlouvě. Kupní cena je stanovena dle čl. III. odst. 3 Obchodních podmínek.
 2. Kupní cena bude Kupujícímu vyúčtována fakturou, která mu bude doručena současně s dodáním zboží.
 3. Kupní cena je splatná v hotovosti současně s předáním zboží Kupujícímu. Prodávající za tímto účelem Kupujícímu vystaví příjmový doklad obsahující podstatné náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.
 4. Faktura musí obsahovat zejména označení faktury a její číslo, identifikaci Kupujícího a Prodávajícího, označení Kupní smlouvy a Objednávky, rozsah a předmět plnění Kupní smlouvy, datum uskutečnění zdanitelného plnění, fakturovanou kupní cenu, datum vystavení a odeslání faktury a další náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 5. V případě prodlení Kupujícího s placením kupní ceny si Prodávající a Kupující sjednávají právo Prodávajícího na zaplacení úroku z prodlení ve výši 12 % p. a. z nezaplacené fakturované kupní ceny. V případě prodlení Spotřebitele s placením kupní ceny je výše úroku z prodlení ve výši zákonné sazby (viz nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy od okamžiku jejího uzavření až do 14 dní od převzetí zboží.
 2. Při odstoupení bude Spotřebitel postupovat následujícím způsobem:
  • Nejlépe písemně kontaktovat Prodávajícího a informovat ho, že využívá své právo odstoupit od Kupní smlouvy. Uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu (rozhodující je datum odeslání).
  • Pokud již Spotřebitel zboží převzal, zavazuje se jej zaslat zpět na adresu Prodávajícího, přitom:
   • zboží nesmí být poškozené,
   • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, atd.)
  • Za případné poškození zboží při přepravě k prodávajícímu nebo za případnou ztrátu odpovídá Spotřebitel. Prodávající proto doporučuje zasílat zboží doporučeně a pojištěné. Tím samozřejmě není dotčeno právo Spotřebitele domáhat se náhrady po přepravci.
  • Přímé náklady na přepravu zboží k prodejci nese Spotřebitel.
  • Prodávající není povinen přijímat zboží zaslané na dobírku.
 3. Prodávající je povinen za předpokladu splnění výše uvedených podmínek po vrácení zboží peníze za zboží zaslat Spotřebiteli složenkou nebo převodem na účet Spotřebitele a to nejpozději do 14  dnů od odstoupení od smlouvy. V případně nedodání zboží se termín posouvá do doby dodání zboží nebo do doby, kdy spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.
 4. V případě, že bude Spotřebitel uplatňovat nárok na odstoupení od smlouvy, aniž by mu dle zákona nebo těchto obchodních podmínek právo na odstoupení svědčilo a zašle Prodávajícímu zboží, je Prodávající oprávněn zaslat zboží Spotřebiteli zpět na jeho náklady.
 5. Prodávající upozorňuje, že Spotřebitel nemůže mj. odstoupit podle § 1837 občanského zákoníku od takové Kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží upraveného podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 6. Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku a s čl. 14 odst. 2 Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží.
 7. Právo odstoupit od smlouvy primárně neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. V případě vadného plnění ovšem není vyloučeno, aby Spotřebitel uplatnil své právo na odstoupení od Kupní smlouvy, v takovém případě je ale nutné, aby informoval Prodávajícího, že zboží bylo při převzetí vadné. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že Prodávající může v rámci odstoupení od Kupní smlouvy vrácené vadné zboží považovat za poškozené ze strany Spotřebitele.

VII. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na věci

 1. Vlastnické právo ke zboží dodávanému na základě Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím za podmínek stanovených v těchto OP se převádí na Kupujícího okamžikem odevzdání věci kupujícímu, avšak ne dříve, než dojde k úplnému zaplacení kupní ceny.
 2.  Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Tímto okamžikem přechází na kupujícího vlastnické právo a nebezpečí škody na věci. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, toto ustanovení se nepoužije.

VIII. Odpovědnost za vady zboží

 1. Věc je vadná, není-li odevzdána kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci
 2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později (dále jen „Zjevné vady“). Kupující je povinen oznámit Zjevné vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů od vzniku povinnosti provést prohlídku zboží podle čl. IV. odst. 5 Obchodních podmínek.
 3. Kupující je oprávněn vyznačit Zjevné vady zboží na Dodacím listu a tento Dodací list bez zbytečného odkladu zaslat Prodávajícímu spolu s doklady prokazujícími existenci vad zboží (fotodokumentace, měrový protokol, zápis o vadách atd.).
 4. Jiné vady musí být Prodávajícímu Kupujícím písemně oznámeny bez zbytečného odkladu po jejich zjištění do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne zjištění vady zboží.
 5. Neoznámením vad bez zbytečného odkladu ve lhůtách stanovených v tomto článku OP práva Kupujícího z titulu vad zboží zanikají.
 6. Reklamované zboží musí být až do vyřízení reklamace uloženo odděleně a jakékoliv nakládání s ním, které by mohlo ztížit nebo znemožnit ověření existence vad Prodávajícím, je bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího nepřípustné.
 7. Kupující má v případě dodání zboží s vadami nárok na odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, na dodání chybějícího zboží, na odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 8. Je-li smluvní stranou spotřebitel, případně kupující-nepodnikatel, nepoužijí se ustanovení odst. 1 – 7 tohoto oddílu. Spotřebitel či kupující-nepodnikatel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Pro uplatnění práv z vadného plnění se použije Reklamačního řádu, jenž je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.(viz odkaz).

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Zájemce, resp. Kupující výslovně vyjadřuje v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svůj souhlas s tím, aby Prodávající shromažďoval a zpracovával osobní údaje, které se týkají Zájemce, resp. Kupujícího, zejména údaje poskytnuté Zájemcem v Objednávce, a to pouze pro vlastní obchodní účely, a to po dobu 3 let ode dne uskutečnění objednávky.
 2. Zájemce, resp. Kupující je oprávněn kdykoliv písemně odvolat svůj souhlas se shromažďováním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů. Prodávající se zavazuje ukončit shromažďování a zpracovávání poskytnutých osobních údajů bez zbytečného odkladu po doručení odvolání souhlasu, ledaže by tím byl dotčen výkon práv Prodávajícího plynoucích z Kupní smlouvy nebo z porušení Kupní smlouvy.
 3. Prodávající se výslovně zavazuje, že nenabídne poskytnuté osobní údaje k využití třetím osobám, s výjimkou propojených osob ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Prodávající prohlašuje, že používá odpovídající technické vybavení k zabezpečení poskytnutých osobních údajů.

X. Vyšší moc

 1. Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující splnění povinností z Kupní smlouvy, jež vznikly po jejím uzavření, nemohly být smluvními stranami odvráceny a nastaly nezávisle na vůli povinné strany. Pokud vzniknou okolnosti, které mají povahu vyšší moci a znemožní splnění povinností Prodávajícího, má Prodávající právo přiměřeně prodloužit lhůtu k dodání zboží nebo odstoupit od Kupní smlouvy, v obou případech bez povinnosti k náhradě škody.
 2. Peněžních závazků vyplývajících z Kupní smlouvy se nelze zprostit odkazem na vyšší moc.

XI. Mimosoudní řešení sporů

 1. Případné spory vyplývající z Kupní smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní se strany zavazují nejdříve řešit dohodou s cílem dosažení smírného řešení.
 2. Kupující má právo na mimosoudní řešení sporu z této kupní smlouvy dle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele) o čemž informuje dle ustanovení §14 zákona o ochraně spotřebitele. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, která zveřejňuje informace o mimosoudním řešení sporu na internetových stránkách www.coi.cz.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Podáním závazné objednávky Kupující či Spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky. Obchodními podmínkami je objednatel vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Objednatel má možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky a jejich kopii obdrží jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Na všechny tyto skutečnosti je náležitě a dostatečným způsobem upozorněn ještě před vlastním odesláním objednávky.
 2. Pokud se kterékoliv ujednání obsažené v Kupní smlouvě nebo v těchto Obchodních podmínkách ukáže být neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání obsažených v Kupní smlouvě nebo v těchto Obchodních podmínkách, pokud od nich může být neplatné ujednání odděleno.
 3. Prodávající jako držitel značky GOS je zavázán Kodexem GOS Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, který je dostupný na webových stránkách Prodávajícího.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1. 3. 2015.

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PLASTIC BOX CZ, s.r.o. IČ: 25579720, se sídlem: Vídeňská 255/42, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje spráce jsou:

adresa: Vídeňská 255/42, 639 00 Brno-Štýřice

email: info@plasticbox.cz

telefon: +420 724 716 764

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje 
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, šifrování, zálohy.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.